Algemene voorwaarden

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker” genoemd).
Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.
Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.
Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

2. Platform
a. Toegankelijkheid en navigatie
Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom beschouwd worden als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.
Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.
Wij behouden ons het recht om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.
b. Inhoud
Padel Pro bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.
Padel Pro kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Padel Pro niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.
Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.
Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Padel Pro is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.
3. Links naar andere websites
Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Padel Pro en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.
Padel Pro heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.
Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.
4. Intellectuele eigendom
De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van Padel Pro of Padel Pro heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.
Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Padel Pro, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als ‘royalty-vrij’ op het Platform zijn aangeduid.
De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermende elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan publiek.
Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Padel Pro haar maatschappelijke zetel heeft.

6. Overige bepalingen
Padel Pro behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.
In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Padel Pro zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Padel Pro behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Padel Pro niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepalingen te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
De algemene Verkoopsvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna “klant” wordt genoemd).
De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.
Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.
Padel Pro behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.
2. Online winkel
Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto’s) hebben geen contractuele waarde hebben.
De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheid in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.
De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.
De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.
3. Prijs
De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.
Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.
De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.
Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.
4. Online bestellen
De Klant heeft de mogelijkheid om online bestellingen te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronisch formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.
Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangeven plaats te klikken.
De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.
Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.
5. Bevestiging en betaling van de bestelling
De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.
a. Betaling
De klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.
De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.
De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te contoleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de identificatiegegevens op de te vragen bij de Klant.
In geval van weigering van de toestemming tot betaling per kredietkaart door de geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt van de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.
De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.
b. Bevestiging
Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.
De Klant kan vragen dat de factuur naar ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).
In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.
6. Bewijs
De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in het computersysteem van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.
De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.
7. Levering
De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.
De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.
De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:
Standaard levering: levering binnen 1-7 werkdagen.
Levering van aankopen voor een bedrag hoger dan €80,- worden betaald door Padel Pro.
Levering van aankopen voor een bedrag lager dan €80,- valt ten laste van de koper, en bedraagt €5,95. Dat bedrag wordt bijgerekend bij het totaalbedrag van de aankoop, en dient op voorhand betaald te worden.
De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij de laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig werkdagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald.
a. Controle van de bestelling
Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.
In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van de levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.
De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.
Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de getelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
b. Fout in de levering
In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.
Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
c. Retourzendingen en omruilingen
Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten:
- In de originele verpakking waarin het product werd geleverd;
- Er werden geen producten of accessoires toegevoegd of verwijderd aan het originele product, zoals bijvoorbeeld:
o De grip rond het handvat is niet verwijderd;
o Er is geen overgrip toegevoegd aan het handvat;
o Er is geen frame protector of andere accessoires toegevoegd aan het product;
- Er zijn geen zichtbare gebruikssporen op het product;
- De originele tags werden niet verwijderd.
Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
Elke te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd.
De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.
8. Garanties
De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.
De klant heeft het recht om binnen de 30 dagen na levering het product terug te bezorgen bij de verkoper. Als het gaat om een teruggave omwille van foutieve levering of beschadiging van het product op het moment van levering, valt deze retourkost op Padel Pro. Indien het gaat om een vrijwillige teruggave of elk ander geval dat hiervoor niet is omschreven, valt de retourkost op de klant.
Indien de klant een productiefout ontdekt, en beroep wil maken van de garantie, dient de klant Padel Pro zo snel mogelijk te contacteren, en onmiddellijk ophouden het product te gebruiken. De koper neemt minstens 2 foto’s van het beschadigde product:
- 1 foto waar het hele product opstaat, met de schade zichtbaar.
- 1 detailfoto, waarop de schade duidelijk zichtbaar is.
De garantievoorwaarden van de leveranciers van Padel Pro zijn steeds van toepassing. Zij zullen uiteindelijk beslissen of een garantie van toepassing is. Padel Pro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de garantievoorwaarden van haar leveranciers.
9. Herroepingsrecht
Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 30 dagen na de levering (de inbezitneming) van goederen of binnen 30 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.
a. Terugzending en terugbetaling
De paragraaf is enkel van toepassing in zoverre de aankoop betrekking heeft op goederen.
Na de kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de klant 30 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren.
De klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De kosten van terugzending blijven echter voor rekening van de Klant.
De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.
De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.
b. Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van de digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.
Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Verkoper de diensten meteen kan uitvoeren. De Klant erkent hierbij afstand te doen van zijn herroepingsrecht van zodra de Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
c. Template formulier herroeping
Ter attentie van:
Padel Pro vof
Kasteeldreef 1, B-9160 Eksaarde
Ondernemingsnummer (KBO/ BTW): BE0760563637
E-mail: info@padel-pro.be
Telefoon: +32 476 84 91 54

Ik/ Wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/ onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende het goed (*)/ de verstrekking van de dienst hieronder vermeld:
_____________________
In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Gratis verzending vanaf €55.00

© 2021 Padel Pro All rights reserved.